RUN FOR SECOUND CHANCES 2019 วิ่งเฉียดคุก (ก้าวเพื่อโอกาส)

ก้าวเพื่อโอกาส (วิ่งเฉียดคุก)

RUN FOR SECOND CHANCES 2019


วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ กรมราชทัณฑ์ นนทบุรี


สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ กรมราชทัณฑ์ ชั้น 1 ห้องศูนย์บริการร่วม ตามวันและเวลาราชการ

หลักการและเหตุผล

          กรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่ในการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ซึ่งงานทั้งสองส่วนของกรมราชทัณฑ์ล้วนแต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการถูกควบคุมตัวในเรือนจำ อันเป็นการจำกัด  อิสรภาพทางร่างกาย ในด้านของคุณภาพชีวิตแม้ว่าผู้กระทำผิดเหล่านั้นจะต้องโทษทางอาญา แต่ก็ไม่สามารถไปตัดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดได้ โดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยสี่ที่มนุษย์พึงได้รับ  อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

          นอกจากนี้ ในเรื่องของการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับคืนเป็นคนดีของสังคม เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ตระหนักว่าแม้ผู้กระทำผิดจะเคยกระทำผิดมาก่อน แต่เมื่อได้รับโทษทางอาญา โดยการจำคุกซึ่งเป็นการตัดผู้กระทำผิดออกไปจากสังคมแล้ว แต่เมื่อได้รับการต้องโทษไปจนครบกำหนดโทษแล้ว ถือเป็นการชดใช้ความผิดให้กับสังคมไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่เมื่อพ้นโทษทางอาญาแล้วผู้กระทำผิดก็จะต้องกลับไปใช้ชีวิตในสังคมเช่นเดิม ดังนั้น ก่อนที่จะกลับเข้าสู่สังคมกรมราชทัณฑ์ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของความเข้มแข็งของจิตใจ ความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพ ที่จะทำให้ผู้กระทำผิดมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไม่หันกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก แต่ทั้งนี้ สังคมจะเป็นผู้ให้โอกาสกับผู้กระทำผิดด้วย ทั้งโอกาสในการทำงานและโอกาสในการใช้ชีวิตในสังคม ในการนี้กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการฝึกวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดให้กับผู้กระทำผิด และให้การสนับสนุนเงินทุน ในการประกอบอาชีพให้กับผู้กระทำผิด แต่เนื่องจากผู้กระทำผิดต้องการขอรับทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจำนวนเงินไม่เพียงพอกับความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดทำโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล Run for Second Chances ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรม “คืนคนดีสู่สังคม” 

Second Chances Recovery will be hosting the Second Chances for Prisoner Who has been acquitted.  Run for Second Chances 2019 is a non-profit organization established to assist people struggling with substance abuse, breaking the cycle of incarceration, and overcoming life controlling issues

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ซึ่งคุณภาพชีวิตการส่งเสริม สนับสนุนด้านทุนประกอบอาชีพให้ผู้พ้นโทษ 
๒. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษของกรมราชทัณฑ์
๓. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในการรักษาสุขภาพอนามัย
๔. นำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ กองทุนพระราชทานสานฝันอาชีพ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ และ มูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดีเพื่อ
ประเภทการแข่งขัน / DISTANCE RUNNING

ค่าสมัคร 450 บาท ทุกประเภทระยะทาง / 
Entry fee 450 THB all distance
MINI MARATHON 10.5 Km
ปล่อยตัวเวลา 05.30 น./ Start Time 5:30
AM
การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย / MALE Age Group
อายุไม่เกิน 15 ปี / 15&Under
อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป / 60&Over
การแบ่งกลุ่มอายุ หญิง / FEMALE Age Group
อายุไม่เกิน 15 ปี / 15&Under
อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี 
อายุ 50 ปีขึ้นไป / 50&Over

FUN RUN 5 Km.
ปล่อยตัวเวลา 05:45 น. / Start Time 5:45 AM
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทาง / Non Compettitive

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​
ITEMS10.5K5K
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ1-5-
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามเสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน

การบริการ
µ บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
µ ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
µ มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
µ สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน
µ บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
µ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร, อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
µ มีร้านค้าอุปกรณ์กีฬาราคาถูกจำหน่าย ณ สถานที่จัดงาน 27-28 เมษายน 2562
µ มีสถานที่กางเต็นท์พักแรม ณ สถานที่จัดงาน
µ โรงแรมที่พักราคาประหยัดสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม *(จะแจ้งในเว็บไซต์)

RUNNING SHIRT SIZE
SIZESMLXL2XL3XL4XL
MALE36 ince38 ince40 ince42 ince44 ince46 ince48 ince
FEMALE34 ince36 ince38 ince40 ince42 ince--
Running-Shirt Size (เสื้อกล้าม) สำหรับผู้สมัครวิ่งในระยะทาง 10.5 กม.
T-Shirt (เสื้อคอกลม) สำหรับผู้สมัครฟันรันระยะทาง 5 กม.
ผู้สมัครสามารถเลือกไซต์เสื้อได้ แต่ไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้

Running-Shirt Size for Mini Marathon 10.5k participated
T-Shirt Size for Fun Run 5k participated

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (เวลา 10.00-18.00 น.)
หรือเช้าวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 (เวลา 04.00-05.20 น.)
ณ สถานที่จัดงาน กรมราชทัณฑ์ นนทบุรี
โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงรูปบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"