DON BOSCO MINI MARATHON 16

ประกาศ ยกเลิกการจัดการแข่งขัน
DON BOSCO MINI MARATHON 16

(วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564)


          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ได้กระจ่ายไปทั่วโลก รัฐบาลได้ประกาศห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ครอบคลุมไปถึงห้ามจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการชุมนุมของนักกีฬาจำนวนมาก โดยสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

          คณะกรรมการจัดงานวิ่ง ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16 จึงขอยกเลิกการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน และคืนเงินให้กับผู้สมัครทุกราย โดยให้ผู้สมัครทุกท่านโปรดแจ้งรายละเอียดการสมัคร และบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินคืนได้ที่ แบบฟอร์มคืนเงินนี้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยฝ่ายรับสมัคร จะโอนคืนให้ท่านภายในวันที่ 1-20 เมษายน 256

ขอแสดงความนับถือ
JOG&JOY
ฝ่ายลงทะเบียนรับสมัครการแข่งขั
16 มีนาคม 2564

..........................................................


ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ


          วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก มีนโยบายส่งเสริม และจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแก่เยาวชนที่ยากจน กำพร้า ด้อยโอกาส และเยาวชนที่มีความบกพร่องทาง  การได้ยิน ให้มีวิชาชีพติดตัว เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี และมุ่งเน้นปลูกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นในคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน

          สมาคมผู้ปกครองและครูดอนบอสโก กรุงเทพฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสดังกล่าวข้างต้น และตระหนัก ในบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง จึงได้จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศลขึ้นเป็นประเพณีทุกปี เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป และสังคม นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ และประชาชนทั่วไป โดยในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ภายใต้ชื่องาน “ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16”


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และจัดตั้ง “ห้องบริการสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Disability Support Services: DSS)” เพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้เท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป และสังคม
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ และประชาชนทั่วไป

ประเภทการแข่งขัน

MINI MARATHON 10.5 KM

ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 1,000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท (เลือก 1 แบบเสื้อแขนกุดหรือคอกลม)
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี 16-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50 ขึ้นไป
60 ขึ้นไป  


FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.
รับสมัครจำนวน 500 คน (เลือก 1 แบบเสื้อแขนกุดหรือคอกลม)
ค่าสมัคร 500 บาท

MALE FEMALE
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขัน


VIP. (เลือกวิ่ง 10.5 KM หรือ 5 KM)
ปล่อยตัวตามเวลาของระยะทางที่เลือกลงวิ่ง
รับสมัครจำนวน 200 คน
ค่าสมัคร 1,000 บาท รับเสื้อโปโล (Polo shirt)

เลือก 10.5  KM มีการแข่งขันตามกลุ่มอายุ
เลือก 5 KM ไม่แบ่งกลุ่มอายุ/ไม่มีการแข่งขันถ้วยรางวัลเกียรติยศ เสื้อที่ระลึก เหรียญผู้พิชิต อื่นๆ​

ITEMS 10.5 KM 5 KM VIP
ถ้วยพระราชทานฯ 1 ชาย / 1 หญิง    
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 - เลือกวิ่ง 10.5K/5K
เสื้อที่ระลึก แขนกุด หรือ คอกลม

แขนกุด หรือ คอกลม

โปโล
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุวันแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
หมายเหตุ : นักวิ่งคนแรกชาย/หญิง ที่ได้รับถ้วยพระราชทานฯ จะถูกตัดสิทธิ์การรับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุ

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE ค่าสมัคร SLOTS
 MINI MARATHON 500 บาท 1,000 คน
 FUN RUN 500 บาท 500 คน
 VIP 1,000 บาท 200 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB ทาง Kerry Express 65 บาท/คน ต้องสมัครก่อน 15 มีนาคม 64
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 20-24 เมษายน 64
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้


กติกาการแข่งขัน
          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด
 
การบริการ
* บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
* ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
* มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
* บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น.
* มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 800 คัน (โปรดดูแผนที่)

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

- รับด้วยตัวเอง -
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ สถานที่จัดงาน ลานประตูดาวเรือง เวลา 14.00-18.00 น.
เช้าวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 05.00-06.00 น.
โทร. 086-391-8434
โปรดนำหลักฐานการลงทะเบียน หรือ รูปบัตรประจำตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ผู้รับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร


- ส่งพัสดุทางโดย Kerry Express -
ผู้สมัครสามารถเลือกส่ง เสื้อ-Bib ทาง Kerry Express ในระบบการสมัคร
โดยต้องจ่ายค่าดำเนินการจัดส่งเพิ่ม 65 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 24 เมษายน 2564
การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง
เริ่มส่ง 20-22 พฤษภาคม 2564สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
JOG&JOY
Tel : 02-7216009,
086-391-8434 (จันทร์ - ศุกร์ 09:00- 17:00 น.)
email : cs@jogandjoy.run
Facebook : JOG&JOY

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"