DON BOSCO MINI MARATHON 16

ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16


วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ


          วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก มีนโยบายส่งเสริม และจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแก่เยาวชนที่ยากจน กำพร้า ด้อยโอกาส และเยาวชนที่มีความบกพร่องทาง  การได้ยิน ให้มีวิชาชีพติดตัว เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี และมุ่งเน้นปลูกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นในคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน

          สมาคมผู้ปกครองและครูดอนบอสโก กรุงเทพฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสดังกล่าวข้างต้น และตระหนัก ในบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง จึงได้จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศลขึ้นเป็นประเพณีทุกปี เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป และสังคม นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ และประชาชนทั่วไป โดยในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ภายใต้ชื่องาน “ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16”


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และจัดตั้ง “ห้องบริการสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Disability Support Services: DSS)” เพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้เท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป และสังคม
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ และประชาชนทั่วไป

ประเภทการแข่งขัน

MINI MARATHON 10.5 KM

ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 1,000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท (เลือก 1 แบบเสื้อแขนกุดหรือคอกลม)
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี 16-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50 ขึ้นไป
60 ขึ้นไป  


FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.
รับสมัครจำนวน 500 คน (เลือก 1 แบบเสื้อแขนกุดหรือคอกลม)
ค่าสมัคร 500 บาท

MALE FEMALE
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขัน


VIP. (เลือกวิ่ง 10.5 KM หรือ 5 KM)
ปล่อยตัวตามเวลาของระยะทางที่เลือกลงวิ่ง
รับสมัครจำนวน 200 คน
ค่าสมัคร 1,000 บาท รับเสื้อโปโล (Polo shirt)

เลือก 10.5  KM มีการแข่งขันตามกลุ่มอายุ
เลือก 5 KM ไม่แบ่งกลุ่มอายุ/ไม่มีการแข่งขันถ้วยรางวัลเกียรติยศ เสื้อที่ระลึก เหรียญผู้พิชิต อื่นๆ​

ITEMS 10.5 KM 5 KM VIP
ถ้วยพระราชทานฯ 1 ชาย / 1 หญิง    
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 - เลือกวิ่ง 10.5K/5K
เสื้อที่ระลึก แขนกุด หรือ คอกลม

แขนกุด หรือ คอกลม

โปโล
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุวันแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
หมายเหตุ : นักวิ่งคนแรกชาย/หญิง ที่ได้รับถ้วยพระราชทานฯ จะถูกตัดสิทธิ์การรับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุ

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE ค่าสมัคร SLOTS
 MINI MARATHON 500 บาท 1,000 คน
 FUN RUN 500 บาท 500 คน
 VIP 1,000 บาท 200 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB ทาง Kerry Express 65 บาท/คน ต้องสมัครก่อน 24 เมษา 63
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 20-22 พ.ค. 63
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้


กติกาการแข่งขัน
          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด
 
การบริการ
* บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
* ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
* มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
* บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น.
* มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 800 คัน (โปรดดูแผนที่)

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

- รับด้วยตัวเอง -
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ สถานที่จัดงาน ลานประตูดาวเรือง เวลา 14.00-18.00 น.
เช้าวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 05.00-06.00 น.
โทร. 086-391-8434
โปรดนำหลักฐานการลงทะเบียน หรือ รูปบัตรประจำตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ผู้รับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร


- ส่งพัสดุทางโดย Kerry Express -
ผู้สมัครสามารถเลือกส่ง เสื้อ-Bib ทาง Kerry Express ในระบบการสมัคร
โดยต้องจ่ายค่าดำเนินการจัดส่งเพิ่ม 65 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 24 เมษายน 2564
การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง
เริ่มส่ง 20-22 พฤษภาคม 2564สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
JOG&JOY
Tel : 02-7216009,
086-391-8434 (จันทร์ - ศุกร์ 09:00- 17:00 น.)
email : cs@jogandjoy.run
Facebook : JOG&JOY

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"